TSU-IAH 24 hour service
281-443-5341 / 281-443-5337

TSA Washington DC
Emergency Notification
1-866-655-7023
1-703-563-3240

Houston Texas FBI
713-693-5000

SW Regional Center FAA
1-817-222-5006

Non-emergency TSA
IAH number
281-848-2940